Saturday, 15 June 2013

Hadis Mutawatir dan Ahad

Assalamualaikum

Hadis terbahagi kpd dua: Mutawatir dan Ahad.

Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sepuluh orang atau lebih. Hadis ini tidak disoalkan kesahihannya.

Hadis Ahad pula terbahagi kpd tiga jenis:

1. Masyhur – diriwayatkan oleh tiga sampai sembilan orang.

Masyhur menurut bahasa adalah “nampak”. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap thabaqah (tingkatan) dan belum mencapai batas mutawatir.

Contohnya, sebuah hadis yang berbunyi (artinya) : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan melepaskan dari dada seorang hamba. Akan tetapi akan melepaskan ilmu dengan mengambil para ulama. Sehingga apabila sudah tidak terdapat seorang yang alim, maka orang yang bodoh akan dijadikan sebagai pemimpin, lalu memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan” (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi).

Hadits masyhur ini juga disebut dengan nama Al-Mustafidh.

Hadis masyhur di luar istilah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam yang meliputi : mempunyai satu sanad, mempunyai beberapa sanad, dan tidak ada sanad sama sekali; seperti :

  • Masyhur di antara para ahli hadis secara khusus, misalnya hadits Anas :“Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah melakukan qunut selama satu bulan setelah berdiri dari ruku’ berdoa untuk (kebinasaan) Ra’l dan Dzakwan” (HR. Bukhari dan Muslim)
  • Masyhur di kalangan ahli hadis dan ulama dan orang awam, misalnya : “Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya” (HR. Bukhari dan Muslim).
  • Masyhur di antara para ahli fiqh, misalnya :“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq” (HR. Al-Hakim; namun hadis ini adalah dla’if).
  • Masyhur di antara ulama ushul fiqh, misalnya : “Telah dibebaskan dari umatku kesalahan dan kelupaan…..” (HR. Al-hakim dan Ibnu Hibban).
  • Masyhur di kalangan masyarakat umum, misalnya : “tergesa-gesa adalah bagian dari perbuatan syaithan” (HR. Tirmidzi dengan sanad hasan. Lihat Nudhatun-Nadhar halaman 26 dan Tadribur-Rawi halaman 533).

Buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadis masyhur, antara lain :

  • Al-Maqaashidul-Hasanah fiimaa Isytahara ‘alal-Alsinah, karya Al-Hafidh As-Sakhawi.
  • Kasyful-Khafa’ wa Muzilul-Ilbas fiimaa Isytahara minal-Hadiis ‘alal Asinatin-Naas, karya Al-Ajluni.
  • Tamyizuth-Thayyibi minal-Khabitsi fiimaa Yaduru ‘alaa Alsinatin-Naas minal-Hadis, karya Ibnu Daiba’ Asy-Syaibani.
2. Aziz – diriwayatkan oleh dua orang.

‘Aziz artinya : yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat.

‘Aziiz menurut istilah ilmu hadis adalah : Suatu hadis yang diriwayatkan dengan minimal dua sanad yang berlainan rawinya.

Contohnya : Nabi shallallaahu bersabda :“Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga aku (Nabi) lebih dicintainya daripada bapaknya, anaknya, serta serta seluruh manusia”(HR. Bukhari dan Muslim; dengan sanad yang tidak sama).

Keterangan : Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Anas. Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dari jalan Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhuma.

Susunan sanad dari dua jalan tersebut adalah :  Yang meriwayatkan dari Anas = Qatadah dan Abdul-‘Aziz bin Shuhaib. Yang meriwayatkan dari Qatadah adalah Syu’bah dan Sa’id. Yang meriwayatkan dari Abdul-‘Aziz adalah Isma’il bin ‘Illiyah dan Abdul-Warits.

3. Gharib – diriwayatkan oleh seorang. 

Contohnya hadis ‘setiap sesuatu dimulakan dengan niat’ hanya diriwayatkan oleh Umar sahaja.

Gharib secara bahasa berarti yang jauh dari kerabatnya. Sedangkan hadis gharib secara istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri.

Dan tidak dipersyaratkan periwayatan seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan (thabaqah) periwayatannya, akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih.  Dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari satu, maka itu tidak mengubah statusnya (sebagai hadits gharib).

Sebagian ulama’ lain menyebut hadits ini sebagaiAl-Fard.

Pembagian Hadis Gharib 

Gharib Muthlaq, disebut juga : Al-Fardul-Muthlaq; yaitu bilamana kesendirian (gharabah periwayatan terdapat pada asal sanad (shahabat). Misalnya hadis Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam : “Bahwa setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya”(HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Umar bin Al-Khaththab, lalu darinya hadits ini diriwayatkan oleh Alqamah. Muhammad bin Ibrahim lalu meriwayatkannya dari Alqamah. Kemudian Yahya bin Sa’id meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim. Kemudian setelah itu, ia diriwayatkan oleh banyak perawi melalui Yahya bin Sa’id.  Dalam gharib muthlaq ini yang menjadi pegangan adalah apabila seorang shahabat hanya sendiri meriwayatkan sebuah hadis.

Gharib Nisbi, disebut juga : AL-Fardun-Nisbi; yaitu apabila keghariban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya satu hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua perawi itu hadis ini diriwayatkan oleh satu orang perawi saja yang mengambil dari para perawi tersebut. Misalnya : Hadits Malik, dari Az-Zuhri (Ibnu Syihab), dari Anas radliyallaahu ‘anhu :“Bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam mesuk kota Makkah dengan mengenakan penutup kepala di atas kepalanya”” (HR. Bukhari dan Muslim).  Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri. Dinamakan dengan gharib nisbi karena kesendirian periwayatan hanya terjadi pada perawi tertentu.

Manhaj Imam Syafie tidak membezakan antara hadis Ahad dan mutawatir. Jikalau ianya sahih, ia boleh diterima pakai untuk perkara akidah dan syariat.
Tapi orang mutakallimin kata hadis yang boleh diterima untuk perkara akidah hanyalah hadis mutawatir. Ini seperti pendapat abul A’la al Maududi.
Kalau begitu, banyaklah hadis tidak dpt diterima. Seperti hadis innamal a’maalu binniyat itu hanya diriwayatkan oleh saidina Umar sahaja.

Kalau dibandingkan pula dengan Syiah, mereka hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh ahlul bayt sahaja. Selain itu tidak diterima kecuali Salman al Farisi atau Zubair al Awwam sahaja. Itu lagi teruk.

Ada yang mengatakan bahawa boleh dipakai hadis dhaif untuk fadhail ammal. Yang kata begitu adalah Imam Syafie sahaja. Tapi dia beri syarat. Dengan syarat ianya tidak dhaif sangat atau dalam bahasa arabnya, dhaoifun jidda. Seperti doa buka puasa yang masyarakat kita selalu amalkan itu adalah dhaoifun jidda jidda. Maknanya berganda sifat dhaifnya. Begitulah masyarakat kita, sebab tak tahu, maka mereka tidak faham seluruhnya syarat yang diberikan oleh Imam kita itu padahal dia jujur dengan ilmunya. Dan dia juga ada berkata, kalau nak amalkan pun, tidak boleh beriktikad bahawa ia akan mendatangkan pahala. Boleh buat sahaja. Imam Hambali kata, kalau tak dapat pahala, kenapa nak kena buat? Imam Syafie kata betullah. Maknanya, tak payah buat.

Ada kita tidak faham duduk sesuatu hadis itu. Sebagai contoh, pakai serban memang Sunnah sebab Nabi pakai. Tapi tidak ada pahala tambahan kalau solat berserban. Sebab hadis yang mengatakan pakai bila pakai serban dalam solat, dapat 70 kali ganda pahala itu adalah palsu. Begitu juga dengan amalan cukur jambul. Yang ada hanyalah cukur kepala, bukan cukur jambul. Begitu juga dengan hadis mengatakan awal Ramadhan adalah begini, pertengahan ramadhan begitu, itu adalah juga hadis dhaif. Tambahan lagi adalah fadhilat solat terawih malam ini dapat itu dan ini, malam esok lain pula, itu hadis yang tiada asalnya. Cuma kita tahu bahawa ada fadhilat yang kita akan dapat, sebab nabi ada kata begitu. Cuma kita tak tahu apakah fadhilatnya.

Tapi kalau amalan itu telah masyhur diamalkan oleh solafussoleh, maka boleh diikut. Seperti amalan iqamah bayi baru lahir ditemuinya kiri adalah dari hadis dhaif. Tapi para tabien amalkan. Maka kita boleh amalkan.

Nabi kata kalau kita menipu atas nama Nabi, maka dia persiapkan tempatnya di neraka. Kecuali kalau sambil dia kata itu, dia cakap juga yang hadis itu adalah dhaif, maka kita terselamat. 

No comments:

Post a Comment